ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Provozní řád cvičiště

Provozní řád vznikl z potřeby obeznámit zejména naše klienty a hosty se zvyklostmi a podmínkami, za kterých může kynologické cvičiště fungovat bez konfliktů. Dodržování všech bodů řádu by mělo zabezpečit spokojený průběh výcviku a ostatních aktivit návštěvníků a jejich pejsků a dále by mělo zaručit klidné soužití s majiteli ostatních okolních pozemků a nemovitostí. Tento řád platí od 1. července 2010 pro všechny uživatele kynologického cvičiště ForPes bez rozdílu.


1. V celém prostoru kynologického cvičiště platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

2. Vstup na cvičiště je dovolen zdravým psů, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování proti vzteklině. Háravé feny mají na cvičiště přístup pouze po dohodě s výcvikářem.

3. Během pobytu na cvičišti je nutné zajistit psy proti zbytečnému štěkání, to znamená neuvazovat štěkající psy, ale použít po dohodě s výcvikářem odkládací boxy, popř. umístit psa v autě, v přívěsu apod.

4. Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, k lavičkám a ke stromům, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru.

5. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze s vyvenčeným psem před započetím nebo po ukončení výcviku a vždy pod dozorem majitele. Volně pobíhající psi nesmějí narušovat výcvik ostatních. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby. Za veškeré škody způsobené psem zodpovídá psovod, a to i během nácviku obrany.

6. Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště, je majitel psa povinen exkrementy ihned uklidit.

7. Parkování vozidel je možné na pozemní komunikaci před vjezdem na cvičiště. Vjezd vozidel do prostoru cvičiště je možný pouze v odůvodněných případech.

8. K nácviku obran jsou zváni kvalifikovaní figuranti a jejich práce je prováděna za úplatu dohodou. Tréninky obrany se organizují individuálně, mimo dobu určenou pro výcvik poslušnosti a ostatních kynologických aktivit. Podmínkou účasti na tréninku obran je fyzické zvládnutí psa z důvodu bezpečnosti.

9. Při skupinovém cvičení psů není dovoleno používání elektronických výcvikových obojků.

10. Při výcviku se majitel (držitel) psa ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá. Pokud na cvičišti dojde k porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, bude tato skutečnost vedením občanského sdružení ForPes neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti.

11. Individuální návštěva cvičiště je možná po dohodě s Vladimírou Kozárovou nebo Lenkou Knorrovou.

Správa webu